شـایــد روزی بـفهمـد ،

بـه خــاطـرش …

از چه‌هــا گــذشتــم !

امّــا ؛

حــال کـه نـمی‌دانـــد … بگذار نداند !!!

سهم “من” از “تـــــــــــو”

عشق نیستــــــــــــــ ، ذوق نیستـــــــــــــــــــــــــــــ ، اشتیاق نیستــــــ

همان دلتنگی بی‌پایانیست

که روزهــــــــــــــا دیوانــــــــه‌ام می‌کند شب‌ها حیرانم!


Sina Moradi