در کنج دلم عشقِ  کسی خانه ندارد

کس جای در این خانه ی ویرانه ندارد


دل را به کفِ هر که نهم باز پس آرد

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد !


در انجمن عقل فروشان ننهم پای

دیوانه سرِ صحبت فرزانه ندارد !


تا چند کنی قصه ز اسکندر و دارا ؟

ده روزه‌ی عمر این همه افسانه ندارد


از شاه و گدا هر که در این میکده ره یافت

جز خون دل خویش به پیمانه ندارد


«حسین پژمان بختیاری»


Sina Moradi