پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــوری؟

دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلی بــد ..

پســر : چــرا؟ چی شــده؟

دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم

پســر : چـــــــــرا ؟

دختــر: یــه خـانـوادہ ای مـن رو پسنــدیــدن واســه پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــن ...

الـانــم بـایــد ازت تشکر ڪنــم بخـاطـر همـه چیــز و بـایــد بــرم خــونـه

چــون مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــن رو ببینــه …

پســر : اشکات رو پــاک کن تا بهتـــر جلــو چشــم بیـــای …

چــون مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــن ببینــه !!!


* سلامتی دختر پسرای وفادار به عشق *

اگه هنوزم وجود داشته باشن