دوستی می گفت :
خیلی سال پیش که دانشجو بودم ، بعضی از اساتید عادت به حضور غیاب داشتند . تعدادی هم برای محکم کاری دوبار این کار را انجام می دادند. ابتدا و انتهای کلاس ... که مجبور باشی تمام ساعت را سر کلاس بنشینی ، هم رشته ای داشتم که شیفته یکی از دخترای هم دوره ای اش بود .
هر وقت این خانم سر کلاس حاضر بود، حتی اگر نصف کلاس غایب بودند، جناب مجنون می گفت: استاد همه حاضرند ! و برعکس اگر تنها غایب کلاس این خانم بود و بس، می گفت: استاد امروز همه غایبند ! هیچ کس نیامده !
در اواخر دوران تحصیل با هم ازدواج کردند و دورادور می شنیدم که بسیار خوب و خوش هستند .
امروز خبردار شدم که آگهی ترحیم بانو را با این مضمون چاپ کرده است :
هیچ کس زنده نیست ... همه مردند ...
شاید عشق همین باشد ...