گیراتر از چشم تو هم درگیر خواهد شد

زیباترین معشوقه روزی پیر خواهد شد


امروز تعبیرم کن اما خاطرت باشد

خوابی که یوسف دیده هم تعبیر خواهد شد


مردی که عمری تشنه‌ی جام محبت بود

یک روز از این نامهربانی سیر خواهد شد


غره مشو این امپراطوری قدرت‌مند

با حمله‌ی مشتی مغول تسخیر خواهد شد


دستی بجنبان تا که امروز تو زیباییست

دستی بجنبان چون که فردا دیر خواهد شد


« حسین زحمتکش »