گاهی به خدا نفس کشیدن سخت است

یعنی نفسی تو را ندیدن سخت است


با زور مُســـکن قوی خــــوابیدن

با دلهره از خواب پریدن سخت است


عاشق نشدی زندگی ات تلخ شود

تا درک کنی که دل بریدن سخت است


بعد از تو خدا شبیه تو خلق نکرد

یعنی که شبیه ات آفریدن سخت است


هر روز سر کوچه نشستن تا شب

از فاصله های دور دیدن سخت است


حقا که تو سهم من نبودی حالا

فهمیدن این درد شدیدا سخت است


باشد تو برو زندگی ات شاد ولی

بی تو به خدا نفس کشیدن سخت است