فیلم داده از کاهو دادنش به خرگوش

ولی من فقط دستای اونو نگاه میکنم

از دویدن خرگوشش اما من فقط

صدای خندشو دقت میکنم ...

چند دقیقه بعدش پیام میده

- دیدی ؟

+ چیو؟!

- فیلمو دیگه خوشگل بود ؟!

+ آها آره مثل همیشه خوشگل میخندی لاکتم همون رنگه که من دوس دارم

- وا دیوونه خرگوشو میگم ؟!

+ خرگوش ؟! من وسط سکانس فیلمایی که تو توشون نیستی ام همه حواسم پرت تو میشه چه برسه خودتم توش باشی. آخه وقتی تو توی فیلمی خرگوش کیلویی چنده؟!


منبع:

-ناشناس

@Blck_DreaM