و آنانکه خیره در من می‌نگریستند

خبر را

کمی پیش از من شنیده بودند


و حالا به جستن جای خالی او

نگاهشان

داشت صورتم را شخم می‌زد


او

مرده بود

و داشتند قبرش را

توی صورت من می‌کندند.


« لیلا کردبچه »