تو نباشی نَفَسم را به دَرَک خواهم داد

پاسخِ لطفِ خدا را مَتَلک خواهم داد

 

دوره گردی اگر از کوچه یِ تقدیر گذشت

جانِ شیرین و جگر را به نمک خواهم داد


تو نباشی همه‌یِ ثانیه ها مرگِ من است

صورت ثانیه را دستِ کُتَک خواهم داد


گورِ بابایِ شعور و ادب و شخصیّتم

ناسزاهایِ رکیکی به فلک خواهم داد ...!!!


به درک رفت اگر وزنِ غزل ... شعر فدای سرِ تو

تو نباشی همه‌یِ زندگی‌ام را به درک خواهم داد