گفت سیگار می‌کشی ؟

گفتم گاهی اوقات ...

گفت گاهی اوقات یعنی کی ؟

گفتم یعنی همیشه ...

گفت اگه بت بگم یه نخ دیگه بکشی میمیری چی میگی ؟

گفتم

یه نخ سیگار داری ...؟؟؟